[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

[spacer height=”15px”]

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacy verklaring

 

[spacer height=”10px”]

Privacyverklaring Aannemingsbedrijf Jansen & van Ralen B.V.

Dit is het privacyreglement van Aannemingsbedrijf Jansen & van Ralen B.V. gevestigd te 6515 AL Nijmegen, aan de Koopmansweg 4. Hierna Jansen & van Ralen genoemd.
Jansen & van Ralen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij om gaan met persoonsgegevens.
Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacyreglement;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Jansen & van Ralen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonsgegevens Jansen & van Ralen verwerkt?
Jansen & van Ralen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van Jansen & van Ralen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Jansen & van Ralen verstrekt. Jansen & van Ralen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Waarom en hoe verwerkt Jansen & van Ralen deze gegevens?
Jansen & van Ralen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per e-mail contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast kan Jansen & van Ralen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang verwerkt Jansen & van Ralen B.V. deze gegevens?
Jansen & van Ralen bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden deze gegevens met derden gedeeld?
Jansen & van Ralen verstrekt u persoonsgegeven alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies
Bij onze website worden geen cookies bijgehouden of plug-ins actief bijgehouden.

Beveiliging
Jansen & van Ralen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Jansen & van Ralen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen de organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Sharon Greveling – van Ralen en is bereikbaar per e-mail op sharon@jansenenvanralen.nl en per telefoon op 024-3481161 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen
De inhoud van dit privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacyreglement. Waar nodig passen wij het privacyreglement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@jansenenvanralen.nl. Jansen & van Ralen zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Klachten
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Contactgegevens
Aannemingsbedrijf Jansen & van Ralen B.V.
Koopmansweg 4
6515 AL Nijmegen
024-3481161
info@jansenenvanralen.nl
www.jansenenvanralen.nl

[spacer height=”50px”]

[spacer height=”150px”]

[spacer height=”150px”]

[spacer height=”150px”]

Jansen en van Ralen

Koopmansweg 4

6515 AL Nijmegen

Tel: 024-3481161

 

[spacer height=”100px”]

Privacy verklaring

Uw aannemersbedrijf voor

de Overbetuwe en omstreken